Visie op onderwijs

Grondslag en doel
De grondslag voor alle facetten van het onderwijs op onze school is Gods onveranderlijk Woord. Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ont-leend, overeenkomstig de uitleg in de onverkorte en onveranderde "Drie Formulieren van Enigheid". In artikel 2 van de statuten staat de grondslag van de vereniging: "De vereniging is gegrond op het onveranderlijke Woord van God, naar de overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen, op last van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in
zestienhonderdachttien en zestienhondernegentien, en naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door voornoemde synode." 

Het doel van de opvoeding is dat de kinderen hun hoop op God leren stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren; Ps. 78:3. De ons toevertrouwde kinderen worden geleid, gevormd en geholpen opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zullen verrichten naar de eis van Gods Woord, naar 2 Timotheus 3:17: "opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust". God wil daarvoor mensen gebruiken, mensen die volledig van Zijn genade afhankelijk zijn.

Uitgangspunten
We willen ons in alles laten gezeggen door de Bijbel. De mens is een door God geschapen wezen, dat vanwege de ongehoorzaamheid in
het paradijs, van nature dood ligt in de zonden en de misdaden. Daardoor is de mens onbekwaam geworden tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daarom leggen we enerzijds nadruk op de verloren staat en aan de andere kant wordt gewezen op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte en bekering tot God. 
Opvoeding, vorming en kennisoverdracht zien we als een eenheid. We houden rekening met de ontwikkelingsfase waarin een kind op een bepaald moment is.
 
 

Missie
Als team hebben we gekozen voor de missie ‘Samen voor en samen met het kind’. Als team willen we er mét de ouders zijn voor het kind. Maar ook het kind zelf willen we zoveel mogelijk activeren en mee laten denken over zijn eigen leerproces. 
In de veilige setting van de groep en de school met daarin eenduidige regels onderwijzen we de kinderen. Dat doen we graag in goed overleg met de ouders. We vinden het belangrijk om ouders te informeren over hun kind en te betrekken bij de begeleiding van hun kind.
Ook met het kind zelf gaan we in gesprek over zijn sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Daarbij hebben we het totale kind op het oog (hoofd, hart en handen) en hebben we oog voor de uniciteit van het kind. Aan de diverse onderwijsbehoeften komen we tegemoet.

Het pedagogisch klimaat van de school
In de omgang met elkaar dient iets van de uitgangspunten tot uitdrukking te komen. Bestuur, personeel, ouders en leerlingen dienen elkaar voor te gaan in de liefde. We vinden het van groot belang dat we op school een sfeer scheppen waarin ieder zich thuis voelt. Er moet een onderlinge vertrouwensband zijn. 
We vinden het een groot voorrecht dat de band op school ook tot uitdrukking komt in de levensstijl. We streven ernaar dat elk kind de gewenste zorg ontvangt.