Visie op onderwijs

Grondslag en doel
De grondslag voor alle facetten van het onderwijs op onze school is de Bijbel, Gods onveranderlijk Woord. Aan dat Woord worden de uitgangspunten voor de opvoeding en het onderwijs ontleend, overeenkomstig de uitleg in de onverkorte en onveranderde 'Drie Formulieren van Enigheid'. Artikel 2 van de statuten vermeldt de grondslag van de schoolvereniging: 'De vereniging is gegrond op het onveranderlijke Woord van God, naar de overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen, op last van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 1618-1619, en naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door voornoemde synode.'

Het doel van de opvoeding is dat de kinderen hun hoop op God, op de Heere Jezus, leren stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren; Ps. 78:3 en 1 Tim 1:1. Onze leerlingen worden geleid, gevormd en geholpen, zodat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zullen verrichten naar de eis van Gods Woord. Zoals 2 Timotheüs 3:17 het beschrijft: 'Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust.' God wil daarvoor mensen gebruiken, mensen die volledig van Zijn genade afhankelijk zijn.
 
Uitgangspunten
We willen ons in alles laten gezeggen door de Bijbel. De mens is een door God geschapen wezen, dat vanwege de ongehoorzaamheid in het paradijs van nature dood ligt in de zonden en de misdaden. Hierdoor is de mens onbekwaam geworden tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daarom leggen we enerzijds nadruk op de verloren staat en wijzen we anderzijds op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte en bekering tot God, op grond van het offer van de Heere Jezus. Opvoeding, vorming en kennisoverdracht zien we als een eenheid. We houden rekening met de ontwikkelingsfase waarin een kind op een bepaald moment is.
De kerninhoud van ons Bijbelonderwijs heeft ook consequenties voor de dagelijkse praktijk op de school; in de omgang met elkaar, maar ook wat betreft bijv. het gebruik van een Bijbelvertaling, liedkeuzes en kledingregels. Dit is uitgewerkt in ons identiteitsdocument. Dit document is gepubliceerd op onze website.
 
Missie
Als team hebben we gekozen voor de missie 'Samen voor en samen met het kind'. We willen er mét de ouders zijn voor het kind. Maar ook het kind zelf willen we zoveel mogelijk activeren en mee laten denken over zijn eigen leerproces.
In de veilige setting van de groep en de school met daarin eenduidige regels onderwijzen we de kinderen. Dat doen we graag in goed overleg met de ouders. We vinden het belangrijk om ouders te informeren over hun kind en te betrekken bij de begeleiding van hun kind.
Ook met het kind zelf gaan we in gesprek over zijn sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Daarbij hebben we het totale kind op het oog (hoofd, hart en handen) en hebben we oog voor de uniciteit van het kind. Aan de diverse onderwijsbehoeften komen we tegemoet.

Pedagogisch klimaat
In de omgang met elkaar dient iets van de uitgangspunten tot uitdrukking te komen. Bestuur, personeel, ouders en leerlingen dienen elkaar voor te gaan in de liefde. We vinden het van groot belang dat we op school een sfeer scheppen waarin ieder zich thuis voelt. Er moet een onderlinge vertrouwensband zijn. We vinden het een groot voorrecht dat de band op school ook tot uitdrukking komt in de levensstijl. We streven ernaar dat elk kind de gewenste zorg ontvangt.