De ouders

We hechten als school belang aan een grote betrokkenheid van de ouders bij de school. Een goed contact is van groot belang. Er moet zowel van de kant van de ou-ders als van de kant van de school sprake zijn van een wederzijds vertrouwen. School en ouders moeten ook met elkaar in gesprek zijn over hun opvattingen over het onder-wijs en de opvoeding en wat zij van elkaar verwachten. Een hartelijk meeleven van de ouders met het wel en wee van de school is in het belang van de schoolloopbaan van het kind. 

Informatie aan de ouders over het onderwijs en de school
Iedere drie weken verschijnt de (digitale) nieuwsbrief met allerlei wetenswaardigheden over de school.

Website
Op de website staat algemene informatie. Ook de nieuwsbrief staat erop, evenals een agenda met activiteiten, nieuws, het huiswerk en foto’s (www.gomarusschool.nl). Gebruikersnaam en wachtwoord voor de beveiligde pagina's kunt u opvragen bij de school.

Rapporten
In februari en in de laatste schoolweek krijgt uw kind een rapport. Dit is gekoppeld aan de twee toetsweken. De uitslagen van de Cito-toetsen staan op het rapport vermeld. Daarnaast staan de cijfers voor de verschillende schoolvakken en een beoordeling van het gedrag op het rapport. Via Parnassys kunt u tussentijds de cijfers van uw kind bekij-ken. U krijgt daarvoor een persoonlijke inlogcode. Instroomkleuters die voor 1 december op school komen, krijgen in het voorjaar een rapport
Instroomkleuters die voor 1 april op school komen, krijgen in de zomer een rapport.

Contactavonden 
In de eerste helft van het jaar kunt u op twee manieren in contact komen  met de leerkracht. De kinderen van de groepen 1, 3, 5 en 7 krijgen bezoek thuis (zie H. 5.2).
 Dit wordt ingepland tussen de zomer en de kerstvakantie. De leerkracht neemt hiervoor contact met u op. Voor de ouders van leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 is er een contactavond in het najaar. U krijgt de mogelijkheid zich hiervoor op te geven (10- of 20-minuten gesprek). Bij deze contactavond is er nog geen rapport. Tijdens dit gesprek staan de uitkomsten van ons pedagogisch leerlingvolgsysteem centraal.  Begin maart is er een tweede contactavond. Tijdens deze contactavond staan de resultaten van de (Cito) toetsen centraal. Omdat dit een belangrijk moment is, verwachten we alle ouders. Daarom wordt iedereen ingepland. U ontvangt van ons een rooster. Aan het einde van het jaar, bij het zomerrapport, is er geen contactavond meer. Wel kunnen in individuele gevallen ouders worden uitgenodigd voor een gesprek, met name in het geval van de overgang van groep 2 naar groep 3. 
 
     

Ouderavond
Er worden aparte ouderavonden georganiseerd waarin onderwerpen behandeld worden die verband houden met het onderwijs aan en de opvoeding van de kinderen.

Kijkavond
Eén keer in de twee jaar werken alle groepen aan een project rond een bepaald the-ma. In het verleden is bijvoorbeeld gewerkt rond de thema’s: landen, vervoer, boeken, euro, etc.  Het project wordt afgesloten met een kijkavond waarop ouders, kinderen en andere belangstellenden welkom zijn om het werk te bekijken.

Kijkmorgens
Een aantal dagen in het schooljaar kunnen ouders een les in de groep van hun kind bijwonen. Via de nieuwsbrief wordt hierover verdere informatie verstrekt.

Afscheid groep 8
In de laatste schoolweek van het schooljaar wordt de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8 gehouden. De leerlingen van groep 8, hun ouders, bestuur en (oud)personeel krijgen persoonlijk een uitnodiging voor deze avond. De organisatie van deze avond berust bij de ouders van de leerlingen van groep 8. 
De indeling van de avond is ongeveer als volgt: openingswoord door de directeur en ludieke bijdragen van de leerlingen en de leerkrachten.
Na de pauze krijgen de leerlingen hun getuigschrift, rapport, groepsfoto en als afscheidscadeau een Bijbel of dagboek. Om het schooljaar gaat groep 7/8 samen met de leerkracht drie dagen op schoolkamp.

Ouderbezoek
Minstens eenmaal per twee jaar maken de leerkrachten van uw kind(eren) een afspraak voor een bezoek thuis. Kinderen in de oneven groepen (1, 3, 5, 7) krijgen bezoek thuis tussen de zomer- en de kerstvakantie. In de even jaren wordt er een contactavond gepland (zie H. 5.1). Het doel van het bezoek kan zijn kennismaking, maar ook dat de leerkrachten zich door de ouders laten informeren over het kind in de thuissituatie. 

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Namens de ouders hebben mw. H.J. Geluk-Jongerman en mw. J. Hendrikse – Colijn hierin zitting.  Vanuit het personeel  zijn dat juf A.P. de Koning-Boot en juf P.H. de Groot-Schot. Omdat er twee scholen onder het bestuur vallen, is het de wettelijke verplichting ook een Gemeen-schappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Alle leden van de MR hebben ook zitting in de GMR. Voor vragen aan de MR kunt u contact opnemen met de secretaresse/secretaris, onder het mailadres mr@gomarusschool.nl . Daarnaast hebben ook de MR-leden van de  Rehobothschool zitting in de GMR. Voor vragen aan de GMR kunt u contact opnemen met de secretaris, dhr. J. Bijl, onder het mailadres gmr@gomarusschool.nl.
 
 


Activiteitencommissie (AC)
Deze commissie wordt gevormd door ouders en een leerkracht. De ouders zijn volgens een rooster aftredend. De AC regelt veel zaken die niet rechtstreeks met de onderwijs-kundige gang van zaken te maken hebben, maar die wel van groot belang voor de school zijn.
De AC benadert ouders gedurende het hele schooljaar voor diverse activiteiten. Van de ouders die vrijwilligerswerk op school verrichten, wordt verwacht dat zij zich aan de op school geldende regels conformeren. Het mailadres van de AC is ac@gomarusschool.nl.

Ouderbijdrage
In het verleden is besloten tot het instellen van een ouderbijdrage. In de ouderbijdragen zijn de kosten van schoolreis, schoolkamp, spelletjesdag, excursies, afscheid groep 8, enz. verrekend. Deze bijdrage is vrijwillig. Indien er door ouders niet wordt betaald heeft de school echter wel het recht de kinderen uit te sluiten van activiteiten die door middel van de ouderbijdrage worden betaald. Leerlingen kunnen niet worden uitgesloten van activiteiten die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesubsidieerd worden. De ouderbijdrage voor het cursusjaar 2017-2018 is vastgesteld op € 63,- voor één kind, 102,- voor twee kinderen en 127,- voor drie of meer kinderen.

Klachtenregeling
De WPO (Wet op het Primair Onderwijs) voorziet in eisen voor de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau. Als school moeten we een eigen kwaliteitsbeleid voeren en aan u als ouders verantwoording afleggen. Dit doen we door middel van ons jaarverslag. In dit kader is er ook een klachtenregeling voor ouders en leerlingen. 

Hebt u vragen / opmerkingen / klachten? Neem dan de volgende lijn in acht.
1. Bij problemen met kinderen:
•    Altijd eerst contact zoeken met de leerkracht 
•    Krijgt u geen gehoor? Bespreek het dan met de directie 
•    Daarna kunt u zich altijd richten tot het bestuur
2. Bij allerlei andere suggesties / opmerkingen / klachten: geef het door aan de directie, zij is ook altijd bereid tot een gesprek.
3. Hebt u klachten in verband met ongewenste intimiteiten of over kindermishandeling dan kunt u zich ook richten tot één van de vertrouwenspersonen, die namens het bestuur zijn aangesteld. Voor onze school zijn dat: mw. H. Geluk-Jongerman en Mw. A. Inderson. Vertrouwensjuf voor de kinderen is Juf de Groot. 
Ingediende klachten worden in eerste instantie behandeld door diegene waar ze ingediend zijn. Wordt dit niet naar tevredenheid opgelost, dan kan men zich via de vertrouwenspersoon richten tot een klachtencommissie.
De vertrouwenspersoon is de brug tussen de school en de klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de klachtencommissie, ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk.
Deze landelijke klachtencommissie werkt met verschillende kamers die in een regio de klachten behandelen. Op school ligt de klachtenregeling voor alle ouders ter inzage, eventueel is dat ook op te vragen bij elk bestuurslid. 
Daarin worden allerlei zaken geregeld met betrekking tot de termijnen en de afhandeling van de klachten. Onze school valt onder de kamer die in de regio Gouda functioneert.

De samenstelling van deze kamer van de klachtencommissie is bekend bij de vertrouwenspersoon. De samenstelling van de kamer is als volgt:    
1.    Dhr. Mr. J. Wolterink te Moerkapelle
2.    Dhr. dr. G. van der Hoek te Krimpen aan den IJssel
3.    Mevr. drs. M. Stip te Hendrik-Ido-Ambacht
De plaatsvervangend ambtelijk secretaris van deze kamer is mw. A. van der Veer.