De ouders

We hechten waarde aan een grote betrokkenheid van de ouders bij de school. Een goed contact is van groot belang. Er moet zowel van de kant van de ouders als van de kant van de school sprake zijn van vertrouwen. School en ouders moeten ook met elkaar in gesprek zijn over hun opvattingen over het onderwijs en de opvoeding en wat zij van elkaar verwachten. Een hartelijk meeleven van de ouders met het wel en wee van de school is in het belang van de schoolloopbaan van het kind.

Informatievoorziening en contact
Nieuwsbrief
Elke drie à vier weken verschijnt de (digitale) nieuwsbrief met allerlei wetenswaardigheden over de school.

Website
Op onze website www.gomarusschool.nl staat algemene informatie. Ook de nieuwsbrief is er te vinden, evenals een agenda met activiteiten, nieuws, huiswerk en foto's . Waardevol voor ouders is ook het 'nieuws uit de groepen'. Een gebruikersnaam en wachtwoord voor de beveiligde pagina's kunt u opvragen bij de school.

Rapport
In februari en in de laatste schoolweek krijgt uw kind een rapport. Dit is gekoppeld aan de twee toetsweken. De uitslagen van de Cito-toetsen staan op het rapport vermeld. Daarnaast vindt u op het rapport de cijfers voor de verschillende schoolvakken en een beoordeling van gedrag en houding. Via ParnasSys kunt u tussentijds de cijfers van uw kind bekijken. U krijgt daarvoor een persoonlijke inlogcode. Instroomkleuters die voor 1 december op school starten, krijgen in het voorjaar een rapport. Instroomkleuters die voor 1 april op school komen, krijgen in de zomer een rapport.

Ouderbezoek en contactavond
In de eerste helft van het schooljaar kunt u  in contact komen met de leerkracht tijdens een ouderbezoek of op de contactavond. De kinderen van de groepen 1, 3, 5 en 7 krijgen bezoek thuis. Dit ouderbezoek wordt ingepland tussen de zomer en de kerstvakantie. De leerkracht neemt hiervoor contact met u op. Voor de ouders van de leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 is er een contactavond in het najaar. U krijgt de mogelijkheid zich hiervoor op te geven (10- of 20-minuten gesprek). Bij deze contactavond is er nog geen rapport. Tijdens dit gesprek staan de uitkomsten van ons pedagogisch leerlingvolgsysteem centraal.
Begin maart is er een tweede contactavond. Tijdens deze contactavond staan de resultaten van de (Cito-)toetsen centraal. Omdat dit een belangrijk moment is, verwachten we alle ouders. Daarom wordt iedereen ingepland. U ontvangt van ons een rooster. Aan het einde van het jaar, bij het zomerrapport, is er geen contactavond meer. Wel kunnen in individuele gevallen ouders worden uitgenodigd voor een gesprek, met name in het geval van de overgang van groep 2 naar groep 3.
Wanneer u naast deze officiële momenten behoefte hebt aan contact met de leerkracht van uw kind kunt u uiteraard even binnenlopen, mailen of bellen.
 
Kijkmorgen
Een aantal dagen in het schooljaar kunnen ouders een les in de groep van hun kind bijwonen. Via de nieuwsbrief wordt hierover verdere informatie verstrekt.

Ouderavond
Er worden ouderavonden georganiseerd waarin onderwerpen behandeld worden die verband houden met onderwijs en opvoeding.

Kijkavond
Eén keer in de twee jaar werken alle groepen aan een project rond een bepaald thema. In het verleden is bijvoorbeeld gewerkt rond de thema's landen, vervoer, boeken en euro. Het project wordt afgesloten met een kijkavond waarop ouders, kinderen en andere belangstellenden welkom zijn om het werk te bekijken.

Afscheid groep 8
In de laatste week van het schooljaar wordt de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8 gehouden. De leerlingen van groep 8, hun ouders, het bestuur en het (oud)personeel krijgen persoonlijk een uitnodiging hiervoor. De organisatie van deze avond berust bij de ouders van de leerlingen van groep 8.
De afscheidsavond begint met een openingswoord door de directeur en daarna volgen ludieke bijdragen van de leerlingen en de leerkrachten. Na de pauze krijgen de leerlingen hun getuigschrift, rapport, groepsfoto en als afscheidscadeau een Bijbel of dagboek.

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Namens de ouders hebben mw. H.J. Geluk - Jongerman en mw. D.J. Hendrikse - Colijn hierin zitting. Vanuit het personeel zijn dat juf A.P. de Koning - Boot en juf P.H. de Groot - Schot. Omdat er twee scholen onder het bestuur vallen, is het wettelijk verplicht ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Alle leden van de MR hebben ook zitting in de GMR. Daarnaast hebben ook de MR-leden van de Rehobothschool zitting in de GMR. Voor vragen aan de MR kunt u contact opnemen met mr@gomarusschool.nl.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie (AC) wordt gevormd door ouders en een leerkracht. De AC regelt veel zaken die niet rechtstreeks met de onderwijskundige gang van zaken te maken hebben, maar wel van groot belang zijn voor de school.
De AC benadert ouders gedurende het hele schooljaar voor diverse activiteiten. Van de ouders die vrijwilligerswerk op school verrichten, wordt verwacht dat zij zich aan de op school geldende regels conformeren. Het mailadres van de AC is ac@gomarusschool.nl.

Ouderbijdrage
In het verleden is besloten tot het instellen van een ouderbijdrage. In de ouderbijdrage zijn de kosten van schoolreis, schoolkamp, spelletjesdag, excursies, afscheid groep 8, enz. verrekend. Deze bijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage voor het cursusjaar 2018-2019 is vastgesteld op € 40 algemene bijdrage per gezin en € 25 per kind. Voor een kind in groep 7/8 dat meegaat met schoolkamp wordt € 60 gerekend.
Als een oudste kind tijdens het cursusjaar instroomt na 1 maart wordt geen algemene ouderbijdrage voor het betreffende cursusjaar gerekend.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
De WPO (Wet op het primair onderwijs) voorziet in eisen voor de kwaliteit van het onderwijs. Als school moeten we een eigen kwaliteitsbeleid voeren en aan u als ouders verantwoording afleggen. Dit doen we door middel van ons jaarverslag. In dit kader is er ook een klachtenregeling voor ouders en leerlingen.

Hebt u vragen / opmerkingen / klachten? Neem dan de volgende lijn in acht.
1. Bij problemen met kinderen:
•    Zoek altijd eerst contact met de leerkracht;
•    Krijgt u geen gehoor? Bespreek het dan met de directie;
•    Daarna kunt u zich eventueel richten tot het bestuur.
2. Bij allerlei andere suggesties / opmerkingen / klachten:
Geef het door aan de directie, zij is altijd bereid tot een gesprek.
3. Bij klachten in verband met ongewenste intimiteiten of kindermishandeling:
U kunt zich ook richten tot een van de vertrouwenspersonen, die namens het bestuur zijn aangesteld. Voor onze school zijn dat: mw. H.J. Geluk - Jongerman en mw. A. Inderson - Van Tienhoven. De vertrouwenspersonen zijn er niet om een probleem of conflict op te lossen. Zij bieden een luisterend oor, doen suggesties, houden een spiegel voor en bieden raad en bijstand. Vertrouwensjuf voor de kinderen is juf De Groot.
Klachten worden in eerste instantie behandeld door de persoon bij wie ze ingediend zijn. Wordt dit niet naar tevredenheid opgelost, dan kan men zich via de vertrouwenspersoon richten tot de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is de brug tussen de school en de klachtencommissie.
Onze school is aangesloten bij de klachtencommissie die is ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk. Deze landelijke klachtencommissie werkt met verschillende kamers die in een regio de klachten behandelen. Op school ligt de klachtenregeling voor alle ouders ter inzage, eventueel is deze ook op te vragen bij ieder bestuurslid. In de klachtenregeling worden allerlei zaken geregeld met betrekking tot de termijnen en de afhandeling van de klachten. Onze school valt onder de kamer die in de regio Gouda functioneert.

De samenstelling van deze kamer van de klachtencommissie is als volgt:    
1.    Dhr. mr. J. Wolterink te Moerkapelle
2.    Dhr. dr. G. van der Hoek te Krimpen aan den IJssel
3.    Mw. drs. M. Stip te Hendrik-Ido-Ambacht
De plaatsvervangend ambtelijk secretaris van deze kamer is mw. A. van der Veer.