Externe contacten

Adressen van diverse instanties
Leerplichtambtenaar Leiderdorp
Centraal Bureau Leerplichtzaken
Tel. 071-52 39 000
 
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl; www.onderwijsinspectie.nl,
Vragen over onderwijs: 0800- 8051
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900- 1113111 (lokaal tarief).
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij  de CJG’s  terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken verschillende professionals , zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen, samen. De kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en het Maatschappelijk Werk van Kwadraad. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid en taken maar ze werken allemaal  ter ondersteuning van u en uw  kinderen.  Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode “Positief Opvoeden” volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma).
 
Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG dan vindt u informatie over de openingstijden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl Klik op uw woonplaats en/of wijk.
Alle CJG’s zijn telefonisch te bereiken via  088 – 254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen via de website is ook mogelijk.
 
Schoolbegeleiding
Driestar-Educatief, Postbus 433, 2980 AK Ridderkerk, tel. 0180 – 44 26 00,
Contactpersoon t.a.v. leerlingbegeleiding: drs. A.B.T. van ’t Hof, tel. 0182 – 76 03 98
 
   

Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)
Onze school is lid bij de VGS. Deze vereniging, opgericht in 1921, zet zich al bijna een eeuw in voor groei en bloei van het christelijk-reformatorisch onderwijs. De VGS behartigt onze belangen bij het ministerie, de Tweede Kamer, de Inspectie van het Onderwijs en bij andere organisaties. Daarnaast adviseert de VGS scholen bij financiën en personeelsvraagstukken en verzorgt ze hun financiële-, personeels- en salarisadministratie. Bij de VGS zijn een kleine 200 scholen en ruim 170 kerkenraden aangesloten. Kijk voor meer informatie op www.vgs.nl.  Kastanjelaan 12, Postbus 5, 2980 AA Ridderkerk, tel. 0180 – 44 26 75
 
Logopedie
Dit valt o.v.v. het GGD-secretariaat, tel. 071-51 63 342
 
GGD
Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden, tel. 088-3084686
 
Speciale school voor basisonderwijs
Ds. N.H. Beversluisschool, Hoogenburg 24, 2804 ZR Gouda
Directeur: dhr. M. van der Vliet, tel. 0182-57 00 04
 
Bureau HALT ZHN
Admiraal Helfrichweg 2, 2315 VC Leiden, tel. 071-58 91 222, fax 071- 58 98 396
E-mail: haltzhn@planet.nl
 
Berseba
Door verdergaande samenwerking als scholen onderling binnen ons samenwerkingsverband Berseba zal er geprobeerd worden om zoveel mogelijk kinderen binnen de school te begeleiden. Daartoe is een zorgplan opgesteld, waarin de wijze van interne zorg wordt omschreven en waarin wordt verwoord hoe de kwaliteitszorg tot stand komt. Het bestuur draagt hieraan financieel bij middels een jaarlijkse afdracht aan het samenwerkingsverband.
 
 Federatie schoolbesturen
Onze school maakt deel uit van de federatie Reformatorische scholen Rijnland e.o. Het doel is om gezamenlijk beleid te maken voor zaken die 'bovenschools' zijn en om de belangen van elkaar te bevorderen. In deze federatie werken samen de reformatorische scholen van Alphen aan den Rijn, Berkenwoude, Boskoop, Leiderdorp, Lisse, Montfoort en Woerden. Ook komen de directeuren regelmatig bijeen om gezamenlijk uitvoering te geven aan het federatieve beleidsplan.
Er is samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg, Integraal Personeelsbeleid en werken met de computer binnen de groepen. Voor bedrijfshulpverlening wordt een gezamenlijke cursus ingekocht. Elke jaar moeten de BHV-ers bijgeschoold worden.
 
Gemeente
Binnen de Leiderdorpse gemeenschap nemen we een vrij zelfstandige plaats in. Waar samenwerking gewenst is, zullen we dat graag doen. Met de gemeente, afdeling onderwijs, is een goede relatie opgebouwd.
 
Scholen voor voortgezet onderwijs
Er is met verschillende scholen in de regio contact. De meeste kinderen gaan na onze school naar het Driestarcollege in Leiden. Er is jaarlijks een bijeenkomst van directieleden uit de regio om bepaalde zaken af te stemmen. Met De Driestar hebben we contact over de resultaten van onze leerlingen. Er vindt ook informatieoverdracht plaats, zodat we als school vast kunnen stellen of ons programma nog voldoende biedt om zo tot een juiste afstemming te komen op het voortgezet onderwijs.
 
Inspectie
De school valt onder de Rijksinspectie Zoetermeer Po-6. De inspectie houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften, bezoekt de school om bekend te blijven met de toestand van de school, heeft een stimulerende taak tot verbetering van het onderwijs en behandelt eventuele klachten over de school.
 
 

Buitenschoolse opvang
Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang. Dit betreft zowel voor- als naschoolse opvang van 07.30 uur tot 18.30 uur op schooldagen en/of (delen van) schoolvakanties. Vanuit een Bijbelse visie op de positie van het gezin is het bestuur van mening dat er een onderscheiden verantwoordelijkheid is tussen ouders en school. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren). De school heeft de verantwoordelijkheid het onderwijs aan de kinderen te verzorgen.
Als u opvang voor uw kinderen nodig hebt, dan beschouwt zij het dus ook als uw taak om dit te regelen. Reden waarom wij volstaan met een verwijzing naar christelijk gastouderbureau Korelon (www.korelon.nl), naar Smallsteps (www.smallsteps.nl) in Leiden en  Floreokids (www.floreokids.nl) in Leiderdorp. U kunt zelf met deze instanties bespreken voor welke dagen en tijden u kinderopvang wilt. Ook het eventuele vervoer tussen de school en de kinderopvang kan in overleg met hen worden geregeld. Of en in welke mate u voor vergoeding in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen. In sommige gevallen wordt er door de werkgever een bijdrage geleverd of kan de gemeente bijdragen in de kosten.