Schooltijden

Schooltijden
De schooltijden zijn dagelijks (met uitzondering van woensdag) voor alle groepen van 8.30-15.00 uur. Op woensdag zijn de schooltijden van 8.30-12.30 uur. Iedere vrijdag hebben de groepen 1 en 2 vrij.
 
Pauzes: Groep 3 tot en met 8 ’s morgens van 10.30-10.45 uur.
Van 12.00 (groep 1-2) of 12.15 (groep 3-8) tot 12.35 uur wordt er gegeten.
Van 12.35-13.00 uur spelen de kinderen buiten.
De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen 20,5 uur les per week, in groep 3 tot en met 8 is dit 27 uur per week. Na aftrek van vakanties en vrije dagen krijgen ze ruim 940 uur onderwijs. De minimum onderwijstijd is 940 uur per jaar. Groep 1 en 2 hebben de vrijdag vrij.
 
Gymtijden
Vrijdag:                     
Groep 5 en 6            09.00 – 10.45 uur
Groep 3 en 4            10.45 – 12.00 uur
Groep 7 en 8            13.00 – 14.30 uur
 
 

Verzuim
Het kan gebeuren dat uw kind door bepaalde omstandigheden niet naar school kan. In zulke gevallen is het belangrijk te weten welke rechten en plichten er zijn met betrekking tot het verkrijgen van verlof. De gemeentelijke leerplichtambtenaar stelt dat verlof verleend kan worden onder verschillende omstandigheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen extra verlof en verlof onder gewichtige omstandigheden.
 
Ziektemelding
Een bekende reden van verzuim is ziekte. Wij verwachten dat de ouders de school telefonisch op de hoogte stellen. We verzoeken u dit te doen tussen 8.00 - 8.15 uur.
Het ziekmelden door broers of zussen blijkt in de praktijk niet te werken. Andere redenen om te verzuimen zijn bezoek aan arts, tandarts, orthodontist en ziekenhuis. We verzoeken u bij het maken van de afspraken zoveel mogelijk rekening te houden met de schooltijden. Als het niet mogelijk is een afspraak te maken buiten de schooltijden om, verzoeken wij u het vroegtijdig kenbaar te maken aan de groepsleerkracht. Dit kan door middel van een briefje waarop het tijdstip en de reden van het verzuim vermeld staan. U mag uiteraard ook mailen.
 
Verlof
Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig, dus mogen wij geen extra vrij geven buiten de schoolvakanties om. Alleen in geval van gewichtige omstandigheden mogen we dat wel. Wanneer zich gewichtige omstandigheden voordoen, zoals bijv. verhuizing, huwelijk, ziekte, overlijden, jubilea e.d., vraagt u dan zo spoedig mogelijk toestemming.
 
Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst
De wetgever verbiedt dat u één of twee dagen eerder op vakantie gaat of later terugkomt met als argument: drukte vermijden, goedkoop meerijden, anders geen plaats op de boot, enz. We geven geen vrijstelling aansluitend aan een vakantie. Ook niet als het gaat om een tweede vakantie, sportevenementen, bezoek van een pretpark of concert, wintersportvakantie aansluitend aan de kerstvakantie.
 
Bij zulk verzuim zijn wij als school wettelijk verplicht om dit aan de leerplichtambtenaar door te geven. Ook zonder toestemming buiten de schoolvakanties om op vakantie gaan kan niet. Een extra vakantie kan alleen verleend worden wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders (er moet dan een werkgeversverklaring overlegd worden).
 
Aanvraag en termijnen
Verlof kan worden aangevraagd door middel van het digitale aanvraagformulier dat op onze website staat onder het kopje ‘formulieren’.
 
Een verlofaanvraag dient minimaal zes schoolweken van tevoren te worden aangevraagd. Deze termijn is nodig in verband met de bezwaartermijn bij een eventuele afwijzing. Binnen een week na uw aanvraag ontvangt u schriftelijk een reactie op uw verzoek.
 
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij het niet mogelijk is om het verzoek zes schoolweken van tevoren in te dienen (bijv. bij een begrafenis). In deze gevallen dient de verlofaanvraag zo snel als mogelijk te worden ingediend.
 
Bezwaar
Als uw verzoek om verlof niet voldoet aan de bepalingen in de leerplichtwet, kan uw verzoek worden afgewezen. Tegen die afwijzing kunt u binnen een week bezwaar maken bij de directeur. Bezwaar kan schriftelijk worden ingediend via directie@rsalphen.nl.
 
Schorsing en verwijdering
Onze school hanteert het protocol schorsen en verwijderen, zoals dat in overleg tussen de besturenorganisatie VGS en SWV Berséba is opgesteld. Dit protocol staat op onze website.
Schorsen en verwijderen zijn ingrijpende maatregelen. Meestentijds zullen deze maatregelen genomen worden als de veiligheid van kinderen en/of van onderwijzend personeel in het geding is. We willen we een veilige school zijn voor alle betrokkenen binnen onze school.
Als we toch tot schorsing of verwijdering van een leerling moeten over gaan, zullen we dit secuur met ouders communiceren. We zullen ook de leerplichtambtenaar hierbij betrekken. Bij een schorsing zullen we er zorg voor dragen, dat er geen breuk ontstaat in de ontwikkeling van uw kind. Bij verwijdering van een leerling heeft de school de wettelijke taak een andere school te vinden, waar de leerling het onderwijs verder kan volgen.