Overige informatie

Aansprakelijkheid
In en rond de school gebeuren regelmatig dingen die schade veroorzaken. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. 'Wie gaat deze schade vergoeden?' is in zulke gevallen een onvermijdbare vraag. Waarvoor zijn wij aansprakelijk? Hierover zou in juridische zin veel te zeggen zijn. Het komt erop neer dat kinderen (hun ouders dus) en leerkrachten aansprakelijk zijn voor hun eigen gedragingen. Bij de beantwoording van de vraag of de school aansprakelijk is voor de gedragingen van de leerlingen spelen de volgende factoren een rol: was er voldoende toezicht en wat is er gedaan om het een en ander te voorkomen? Zulke vragen zijn complex en vaak moeilijk te beantwoorden. De school is alleen maar aansprakelijk als er sprake is van een onrechtmatige daad. Bij een ongelukje waarbij niemand schuld heeft, geldt de hoofdregel dat eenieder zijn eigen schade draagt. In goed overleg moeten we steeds in het oog houden wat redelijk en billijk is.

Overblijven en pleinwacht
Alle kinderen mogen tussen de middag op school overblijven. De kleuters eten in het speellokaal onder toezicht van een moeder. De groepen 3 t/m 8 eten in het eigen lokaal met hun eigen leerkracht. Op het plein houden twee ouders toezicht. De regeling van de pleinwachtbeurten en het overblijven berust bij mw. J. Overeem - Seldenrijk en mw. D.J. Hendrikse - Colijn.
De overblijfouders worden van 12.00 tot 13.00 uur op school verwacht. Zij eten met de kleuters, houden daarna toezicht op het plein en maken het lokaal aan kant. De pleinwachten worden om 12.30 uur op school verwacht. Zij houden tot 13.00 uur toezicht op het grote plein. Om het spelen in goede banen te leiden, is er een beperkt aantal pleinregels opgesteld. Als alle ouders en kinderen deze afspraken kennen en ernaar handelen, verloopt de pauze plezierig. Van de overblijfouders wordt verwacht dat ze bij het overdragen van de pleinwachtsleutels even terugkoppelen naar het personeel hoe het is gegaan. Om 12.55 uur laten pleinouders de opruim- en wc-bel gaan.
Het wordt op prijs gesteld als de ouders, van wie de kinderen op school overblijven, zich hiervoor opgeven. Omdat de ouders bereid zijn te assisteren bij het overblijven en het pleinwacht lopen, wordt er van de ouders geen geldelijke bijdrage gevraagd. Er is mede ten behoeve van het overblijven en de pleinwacht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Activiteiten
Schoolreis
Elk schooljaar gaan de groepen 1 t/m 6 één keer op schoolreis en groep 7 en 8 gaat om het jaar op een driedaags schoolkamp (het andere jaar gaan zij mee op schoolreis met groep 1 t/m 6). De kosten van deze schoolreizen worden betaald via de vrijwillige ouderbijdrage. De ouders krijgen tijdig bericht met nadere gegevens. Er wordt telkens gezocht naar een verantwoord, educatief en speels programma.

Viering
Elk schooljaar wordt een van de christelijke feestdagen herdacht in een gezamenlijke bijeenkomst van leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in de Hoofdstraat te Leiderdorp. De kinderen hebben op deze avond een grote inbreng. Zij zingen liederen, bespelen muziekinstrumenten, zeggen een tekst op of dragen een gedicht voor.

Excursie
Als een klas op excursie gaat, is er vervoer nodig. Er wordt dan een beroep op ouders gedaan om als begeleider en/of chauffeur mee te gaan. Hiervoor wordt een vergoeding van € 0,20 per kilometer aangeboden.

Schoonmaak
De grote schoonmaak vindt plaats in de voorlaatste week van het schooljaar. Bij deze enorme klus is hulp van vrijwilligers onmisbaar. Al het spelmateriaal en de kasten moeten worden schoongemaakt. De tafels en stoelen worden op de laatste donderdag schoongemaakt. Op de schoonmaakavond wordt het grovere werk gedaan.

Sponsoring
Op onze school wordt een convenant gehanteerd dat door onze besturenorganisatie met het ministerie is opgesteld. In dit convenant zijn afspraken opgenomen die voorkomen dat eventuele sponsors misbruik kunnen maken van hun sponsorschap. Zij mogen daarmee de inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden.

Foto en video
De school maakt foto's en video-opnamen van alledaagse of bijzondere gebeurtenissen in de school, maar ook daarbuiten. Dit gebeurt bijv. tijdens excursies. Deze foto's en video's kunnen op een afgeschermd gedeelte van onze website worden geplaatst. Dit is alleen toegankelijk is voor degenen die in het bezit zijn van een gebruikersnaam en wachtwoord. Foto's kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt ter illustratie van de schoolgids, het jaarverslag of een personeelsadvertentie. Ouders die dit bezwaarlijk vinden, kunnen dit aangeven bij de directie.
Daarnaast worden er wel eens video-opnamen gemaakt in de klas, om het gedrag van een leerkracht of bepaalde leerling in beeld te krijgen. Het is erg leerzaam en verhelderend om dit later terug te kunnen zien.

Mobiele telefoon en andere media
In de school en op het schoolplein willen we geen mobiele telefoons van kinderen zien. Dat geldt ook bij excursies. Gebruikt een leerling deze toch en wordt dit opgemerkt, dan is hij/zij de mobiele telefoon een dag kwijt.
Het maken van (digitale) opnamen met bijvoorbeeld een mobiele telefoon is in de school niet toegestaan. Publicatie van (digitale) foto's of video's zonder toestemming van de betrokkenen is evenmin toegestaan.
Het dragen van een mp3-speler, iPod of andere geluidsdrager is zowel in de school als op het schoolplein verboden.

ICT
We proberen de keuze voor software aan te laten sluiten bij de reguliere methoden. Bij rekenen, spelling en aardrijkskunde gebruiken we de programma's die speciaal bij die methoden ontwikkeld zijn. Voor alle groepen is vastgesteld welke programma's we gebruiken en met welk doel. In de onderbouw is geïnvesteerd in het taalstimuleringsprogramma 'Ik ben Bas', dat aansluit bij de peuterspeelzaal. In alle groepen werken we met een digitaal schoolbord. In het computerlokaal kunnen we met de hele klas met bovenstaande programma's werken. Ook de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 maken regelmatig gebruik van het ICT-lokaal.

Bibliotheek
Voor alle leerlingen is er 's woensdags de gelegenheid om drie boeken uit de schoolbibliotheek te lenen. De uitleentermijn bedraagt drie weken, verlengen is mogelijk. De kosten zijn begrepen in de vrijwillige ouderbijdrage. Zoekgeraakte of beschadigde boeken moeten worden vergoed. Er is gewerkt aan een nieuwe, geautomatiseerde opzet voor de bibliotheek. Tegelijkertijd zijn verouderde boeken vervangen door nieuwe exemplaren. Naast de traditionele boeken hebben we ook een abonnement op 'Klikwereld', een digitaal documentatiecentrum waarin kinderen allerhande actuele informatie op kunnen zoeken.

Goed doelen
Elke maandagmorgen wordt er zendingsgeld opgehaald. Het zendingsgeld gaat elke periode tussen twee vakanties naar een ander goed doel. De doelen voor de komende jaren zijn als volgt:

                                            2018/2019                          2019/2020                
Zomer- tot herfstvakantie:       Woord en Daad                      Woord en Daad
Herfst- tot kerstvakantie:         MAF                                      Effatha                        
Kerst- tot voorjaarsvakantie:    Open Doors                           Kindertehuis Watoto Wema  
Voorjaars- tot meivakantie:      ZOA                                      Bartimeüs             
Mei- tot zomervakantie:           Woord en Daad                      MAF