Overige informatie

Aansprakelijkheid
In en rond de school gebeuren regelmatig dingen die schade veroorzaken. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje? “Wie gaat deze schade vergoeden?” is in zulke gevallen een onvermijdbare vraag. Waarvoor zijn wij aansprakelijk? Hierover zou veel (moeilijks en in juridische zin) te zeggen zijn. Kinderen (hun ouders dus) en leerkrachten zijn aansprakelijk voor hun eigen gedragingen. Bij de beantwoording van de vraag of de school aansprakelijk is voor de gedragingen van zijn leerlingen spelen de volgende factoren een rol: was er voldoende toezicht/wat is er gedaan om het een en ander te voorkomen. Zulke vragen zijn complex en vaak moeilijk te beantwoorden. De school is alleen maar aansprakelijk als er sprake is van een onrechtmatige daad. Als er sprake is van een ongelukje waarbij niemand schuld heeft, geldt de hoofdregel dat een ieder zijn eigen schade draagt. In goed overleg moeten we steeds in het oog houden wat redelijk en billijk is.

Overblijven en pleinwacht
Alle kinderen mogen tussen de middag op school overblijven. De kleuters eten in het speellokaal onder toezicht van een moeder. De groepen 3 tot en met 8 eten ook in het eigen lokaal met hun eigen leerkracht. Op het plein houden twee ouders toezicht.  De regeling van de pleinwachtbeurten en het overblijven berust bij mw. J. Overeem - Seldenrijk en mw. J. Hendrikse - Colijn. De overblijfouders worden van 12.00-13.00 uur op school verwacht. Zij eten met de kleuters, houden daarna toezicht op het plein en maken het lokaal aan kant. De pleinwachten worden om 12.30 uur op school verwacht. Zij houden tot 13.00 uur toezicht op het grote plein. Om het spelen in goede banen te leiden, is er een beperkt aantal pleinregels opgesteld. Als alle ouders en kinderen deze afspraken kennen en er naar handelen, verloopt de pauze plezierig. Het wordt op prijs gesteld als de ouders, van wie de kinderen op school overblijven, zich hiervoor opgeven.
Omdat de ouders bereid zijn te assisteren bij  het overblijven en het pleinwacht lopen, wordt er van de ouders geen geldelijke bijdrage gevraagd. Er is mede ten behoeve van het overblijven en de pleinwacht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Van de overblijfouders wordt verwacht dat ze bij het overdragen van de pleinwachtsleutels even terugkoppelen naar het personeel hoe het is gegaan Om 12.55 uur laten pleinouders de opruim- en WC-bel gaan.
 
   

Activiteiten met en voor de kinderen
Schoolreis
Ieder schooljaar gaan de groepen 1-6 één keer op schoolreis en groep 7 en 8 om het jaar op een driedaags schoolkamp (het andere jaar gaan zij mee op schoolreis met groep 1-6). De kosten van deze schoolreizen worden betaald via de vrijwillige ouderbijdrage. De ouders krijgen tijdig bericht met nadere gegevens. Er wordt telkens gezocht naar een verantwoord, educatief en speels programma.
 
Bibliotheek
Voor alle leerlingen is er ‘s woensdags de gelegenheid om drie boeken uit de schoolbibliotheek te lenen.
De kosten per schooljaar zijn eveneens begrepen in de vrijwillige ouderbijdrage. De uitleentermijn bedraagt drie weken. Verlengen is mogelijk. Zoekgeraakte of beschadigde boeken moeten worden vergoed.
 
Vieringen
Ieder schooljaar wordt één van de christelijke feestdagen herdacht in een gezamenlijke bijeenkomst van leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in de Hoofdstraat te Leiderdorp. De kinderen hebben op deze avond een grote inbreng. Zij zingen liederen, bespelen muziekinstrumenten, zeggen een tekst op of dragen een gedicht voor.

Excursies
Als een klas op excursie gaat, is er vervoer nodig. Er wordt dan een beroep op ouders gedaan om als begeleider en/of chauffeur mee te gaan. Er wordt een vergoeding van
€ 0,20 per kilometer aangeboden.
 
Schoonmaak
De grote schoonmaak vindt plaats in de voorlaatste schoolweek van het schooljaar. Bij deze enorme klus is hulp van vrijwilligers onmisbaar. Al het spelmateriaal en de kasten moeten worden schoongemaakt, de tafels en stoelen worden de laatste donderdag schoongemaakt. Op de schoonmaakavond wordt het grovere werk gedaan.
 
Sponsoring
Op onze school wordt een convenant gehanteerd dat door onze besturenorganisatie met het ministerie is opgesteld. In dit convenant zijn afspraken opgenomen die voorkomen dat eventuele sponsors misbruik kunnen maken van hun sponsorschap. Zij mogen daarmee de inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden.
 
 
 
Video / DVD
De school maakt foto’s en video-opnamen van alledaagse of bijzondere gebeurtenissen in de school, maar ook daarbuiten, zoals excursies. Deze foto’s en video’s kunnen op onze website worden geplaatst. Dit bevindt zich op een afgeschermd gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor degenen die in het bezit zijn van een gebruikersnaam en wachtwoord. Foto’s kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt ter illustratie van de schoolgids, het jaarverslag of het opstellen van een personeelsadvertentie. Ouders die dit bezwaarlijk vinden, kunnen dit aangeven bij de directie.
Daarnaast worden er wel eens video-opnamen gemaakt in de klas om het gedrag van een leerkracht of bepaalde leerling in beeld te krijgen. Het is erg leerzaam en verhelderend om dit later terug te kunnen zien.
 
Mobiele telefoon en andere media
In school of op het schoolplein willen we geen mobiele telefoons van kinderen zien. Dat geldt ook bij excursies. Gebruikt een leerling deze toch en wordt dit opgemerkt, dan is hij/zij de mobiele telefoon een dag kwijt.
Het maken van (digitale) opnamen met bijvoorbeeld een mobiele telefoon is in de school niet toegestaan. Publicaties van (digitale) foto’s/video’s zonder toestemming van betrokkenen zijn eveneens niet toegestaan.
Het dragen  van een MP3-speler en I-POD of andere geluidsdragers is zowel in school als op het schoolplein verboden. 
 
ICT
We proberen bij de reguliere methoden onze software ook aan te passen. Bij de rekenmethode, bij woordspel en bij aardrijkskunde gebruiken we de programma’s die speciaal bij die methoden ontwikkeld zijn. Voor alle groepen is vastgesteld welke programma’s en met welk doel ze gebruikt worden. In de onderbouw is geïnvesteerd in het taalstimuleringsprogramma: Ik ben Bas, dat weer aansluit bij de peuterspeelzaal.
In de groepen 3-8 werken we met een digitaal schoolbord. In het computerlokaal kunnen we met de hele klas met bovenstaande programma’s kunnen werken. Ook de PSZ en groep1/2  maken regelmatig gebruik van het ICT-lokaal.
 
Documentatiecentrum
Er is gewerkt aan een nieuwe, geautomatiseerde opzet voor het documentatiecentrum. Tegelijkertijd zijn verouderde boeken vervangen door nieuwe exemplaren. Naast de traditionele boeken, hebben we ook een abonnement op ‘Klikwereld’, een digitaal ‘documentatiecentrum’ waar kinderen allerhande actuele informatie op kunnen zoeken.
 
Zending, adoptie, acties en postzegels
Elke maandagmorgen wordt er zendingsgeld opgehaald. Het zendingsgeld gaat elke periode tussen twee vakanties naar een ander goed doel. De doelen voor de komende jaren zijn als volgt:

                                          2017/2018                                            2018/2019                
Zomer- tot herfstvakantie:     Woord & Daad                                         Woord & Daad
Herfst- tot kerstvakantie:       Effatha                                                    MAF            
Kerst- tot voorjaarvakantie:   Kindertehuis Watoto Wema Centre              Open Doors
Voorjaars- tot meivakantie:    Bartimeüs                                                ZOA                           
Mei- tot zomervakantie:         MAF                                                        Woord en Daad
 
De kinderen leren zo een stukje zorg en mededeelzaamheid ten behoeve van hun naaste, die in grote nood is. Gebruikte postzegels worden opgespaard en zijn voor de zending. De postzegelton staat in de bibliotheek.
 
Cadeautjes voor (groot)ouders
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen voor de verjaardag van hun ouders en grootouders op school een kleurplaat maken. De data kunnen aan het begin van het schooljaar schriftelijk aan de leerkracht opgegeven worden.
Voor bijzondere feestdagen (bijvoorbeeld huwelijksjubileum) maken de kinderen ook graag een werkje. Het feest en de datum graag op redelijke termijn schriftelijk aan de leerkracht doorgeven. Voor Moederdag en Vaderdag maken we alleen met de peuterspeelzaal en de groepen 1 t/m 4 een cadeautje.
 
Trakteren
Kinderen die jarig zijn (geweest), mogen op school hun eigen klas en de leerkrachten trakteren.
 
Drinken op school
Het door de kinderen meegebrachte drinken kan in de klas koel gehouden worden. Daarvoor is in elk lokaal een koelkast aanwezig.
 
Schoolfotograaf
Ieder jaar wordt de schoolfotograaf uitgenodigd. Behalve de groepsfoto worden er individuele foto’s en gezinsfoto’s gemaakt. Afname van foto’s is niet verplicht. Via de nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd over de datum
 
Vrijgeven van een groep
Het kan voorkomen dat er geen vervanging geregeld kan worden voor een groep als een leerkracht onverwacht afwezig is. In een dergelijk geval volgen we het protocol: ‘naar huis sturen van leerlingen’. Als het verzuim zich op de dag voordoet, wordt er altijd opvang geregeld. Is te voorzien dat er de volgende dag geen vervanging is dan wordt u altijd geïnformeerd of uw kind vrij krijgt. Voor een individuele leerling is altijd opvang te regelen. Uiteraard proberen we uitval van lessen tot een minimum te beperken.
 
Oud-papier
Oud-papier brengt geld op. In de blauwe schuur, waar u iedere dag terecht kunt, staan containers waarin u uw oud-papier kunt deponeren. De gemeente Leiderdorp verleent subsidie, zodat uw en onze moeite beloond wordt. Tijdens vakanties is de schuur gesloten.
 
Veiligheid en BHV
In de school zijn we met veel mensen aanwezig, daarom is het erg belangrijk dat alles veilig en ordelijk verloopt. We doen er alles aan om voor de kinderen een veilige omgeving te scheppen. Binnen de school zijn er ook drie leerkrachten die de opleiding tot bedrijfshulpverlener hebben gevolgd; Mw. P.M. Bosch – van Iterson, Mw. E.C. Ligtenberg – ten Voorde en dhr. M. Roggeveen. Er vindt ook structureel een risico-inventarisatie en evaluatie plaats om zo de mogelijkheid op ongelukjes te verkleinen. Wanneer het nodig is wordt er EHBO verleend.
Wanneer doktersbezoek nodig blijkt te zijn dan proberen we altijd eerst contact met u als ouders te zoeken om naar de eigen huisarts te gaan. Ook als bezoek aan de EHBO-post van het ziekenhuis nodig is, proberen we u te bereiken, lukt dat niet dan zorgen wij voor vervoer. Wanneer er ernstiger ongevallen zijn dan bellen we 112.
Dit gaat altijd in overleg met een (H)BHV-er. Er is een ontruimingsplan vastgesteld in overleg met de brandweer. Het zal elk jaar een keer geoefend worden.
 
Vervoer leerlingen
Een belangrijke zaak voor onze school is het leerlingenvervoer. Veel kinderen wonen op betrekkelijk grote afstand van de school en worden door hun ouders gebracht of komen met het openbaar vervoer. Meestal maken de ouders die bij elkaar in de buurt wonen, onderling afspraken over het bij toerbeurt rijden van en naar school. Sommige gemeenten verlenen subsidie aan ouders die zelf hun kinderen naar school brengen. Meer informatie is te verkrijgen bij uw eigen gemeente.
 
Verkeerssituatie rond de school
Aan de Vronkenlaan staan meerdere scholen. De straat is aangepast, maar op sommige punten blijft het bij de school een gevaarlijke weg. Tussen kwart over acht en half negen is het erg druk. De politie controleert regelmatig op snelheid, gordelgebruik en gedrag in het verkeer. Als iedereen zich, behalve aan de gewone verkeersregels, ook aan de volgende afspraken wil houden, doen we met elkaar ons best om de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te maken:
*  Niet fietsen op trottoir en schoolplein.
* Houd het trottoir vrij. Wachtende moeders met fietsen of kinderwagens kunnen op het plein staan.
* Het grote toegangshek niet gebruiken voor fietsen. Via het achterhek is het fietsenhok het beste te bereiken.
* Niet dubbel parkeren. Is de parkeerplaats aan de Vronkenlaan vol, dan is er altijd nog ruimte aan de Vogellaan (naast de school) of de Wielewaallaan (achter de school). Voordeel is dat de kinderen niet hoeven over te steken.
* Niet keren met de auto op het kruispunt Vronkenlaan/Vogellaan. Een klein blokje rijden is veiliger! Denk vooral aan de veiligheid van de kinderen en de medeweggebruikers en daarna aan eigen gemak.