De peuterspeelzaal

Locatie en doelgroep
Aan beide scholen die onder de schoolvereniging vallen, is een peuterspeelzaal verbonden. De adresgegevens van de peuterspeelzaal bij de Gomarusschool luiden:

Peuterspeelzaal 't Dolfijntje
Vronkenlaan 46
2352 EP Leiderdorp
tel. 071 - 589 19 10

Leidsters: mw. E.G. Koudstaal - ten Voorde / mw. G. Rijsdam - Wendt
 
De peuterspeelzaal is in principe bestemd voor kinderen vanaf twee jaar, om één of twee keer per week te spelen met leeftijdgenootjes. Zo leren ze van elkaar en ontwikkelen spelenderwijs sociale vaardigheden. Op de peuterspeelzaal is een gekwalificeerde leidster aanwezig, die samen met een vrijwilliger maximaal vijftien kinderen onder haar hoede heeft.

Programma
Een morgen op de peuterspeelzaal kan er als volgt uitzien:
8.30 - 8.40 uur:          Ontvangst kinderen
8.40 - 9.20 uur:          Vrij spelen
9.20 - 9.40 uur:          Zingen, gebed en Bijbelverhaal
9.40 - 10.00 uur:        Eten en drinken (van thuis meegenomen)
10.00 - 10.20 uur:      Werkje of activiteit
10.20 - 10.30 uur:      Opruimen
10.30 - 11.15 uur:      Buiten spelen/speellokaal
11.15 - 11.30 uur:      Taalstimuleringsprogramma
11.30 - 11.45 uur:      Zingen en gebed
11.45 uur :                 Kinderen worden opgehaald

Pedagogisch beleid
De peuterspeelzaal heeft een pedagogische doelstelling. Kinderen krijgen er de kans om met leeftijdgenootjes om te gaan. De peuterspeelzaal biedt een veilige speelplek in een vertrouwde sfeer, om met andere kinderen en materialen te spelen en zich daardoor te ontwikkelen. De peuterspeelzaal betekent ook een verrijking van de belevingswereld van het jonge kind. De peuterspeelzaal heeft een opvoedingsondersteunende functie. Het stimuleren van de ontwikkeling vindt plaats door passende activiteiten en spelmateriaal aan te bieden en ruimtes uitdagend en stimulerend in te richten. Geprobeerd wordt in te spelen op wat het kind aangeeft, zonder dat er toegewerkt wordt naar 'eindtermen' of naar van tevoren vastgestelde ontwikkelings- en leerresultaten. Er wordt een taalstimuleringsprogramma geboden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de boeken van 'Ik ben Bas'.

Ouderparticipatie
Een goed contact tussen ouders en leiding is erg belangrijk. Graag horen we van u informatie van thuis die belangrijk kan zijn voor het functioneren van het kind in de groep. Hebt u als ouder vragen die u niet zo gemakkelijk kunt stellen tijdens het halen of brengen van uw kind, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen met de leidster. De peuterspeelzaal valt onder het bestuur van de school, dat bestaat uit ouders. Bovendien kunnen ouders die hiervoor interesse hebben, meedraaien als vrijwilliger in de peuterspeelzaalleiding.

Openingstijden
De peuterspeelzaal is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen vanaf 8.30 tot 11.45 uur. Tijdens de vakanties van de Gomarusschool is de peuterspeelzaal ook gesloten.

Ziektebeleid
Kinderen die ziek zijn, mogen niet naar de peuterspeelzaal komen. De leidsters zijn niet in de gelegenheid een ziek kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft.

Absentie
Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet komen, laat dit dan voor de aanvangstijd van de peuterspeelzaal aan de leidster weten.

Zindelijkheid
Peuters die de peuterspeelzaal bezoeken, hoeven niet zindelijk te zijn. Bent u bezig met de zindelijkheidstraining, geef het dan aan de leidster door. Indien nodig wordt uw kind verschoond.

Klachtenregeling
Hebt u een klacht, neem dan eerst contact op met de leidster. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling. Kort samengevat:
1. Bij problemen: contact zoeken met de leidster;
2. Geen gehoor: dan wenden tot de directie;
3. Daarna kunt u zich wenden tot het bestuur;
4. Bij klachten in verband met ongewenste intimiteiten of kindermishandeling kunt u zich ook richten tot de vertrouwenspersonen.

Aanmelding
Het aanmelden van nieuwe kinderen kan met een aanmeldingsformulier. Dit is verkrijgbaar via de school. Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier volgt een kennismakingsbezoekje van de directeur en een bestuurslid, indien u nog niet eerder contact met de school hebt gehad. Als dat positief verloopt ontvangt u een uitnodiging voor uw kind wanneer er plaats is. U mag de eerste keer bij uw kind blijven.


Financieel beleid
Aan het bezoeken van de peuterspeelzaal zijn kosten verbonden. Vanwege de spreiding van de kosten en administratief gemak hebben we gekozen voor een tarief per twee maanden, waarbij de facturering in de schoolvakanties gewoon doorgaat. De onderstaande bedragen zijn de tarieven per twee maanden. U krijgt dus zes keer per jaar een factuur. Voor een tweede kind dat tegelijkertijd de peuterspeelzaal bezoekt, betaalt u een gereduceerd tarief.

Tarief (per twee maanden)
  1 kind 2 kinderen
1 ochtend per week € 90 € 150
2 ochtenden per week € 140 € 230

Het bankrekeningnummer van de peuterspeelzaal is NL38 RABO 0391794302 t.n.v. 'Ver. v. Chr. Onderw. op Reformat. Grondsl.' te Alphen aan den Rijn. Bijdrage altijd o.v.v. 'peuterspeelzaal'.