De peuterspeelzaal

Locatie en doelgroep
Aan beide scholen die onder de schoolvereniging vallen, is een peuterspeelzaal verbonden. De adresgegevens van de peuterspeelzaal bij de Gomarusschool luiden:

Peuterspeelzaal ‘t Dolfijntje
Vronkenlaan 46
2352 EP Leiderdorp
tel. 071 - 589 19 10
 
Leidsters: mw. E.G. Koudstaal – Ten Voorde/ S. Rijsdam - Scheurwater.
 
De peuterspeelzaal is in principe bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar, om één of twee keer per week, op maandag- en/of donderdagmorgen te spelen met leeftijdgenootjes. Zo leren ze van elkaar en ontwikkelen spelenderwijs sociale vaardigheden. Op de peuterspeelzaal is een gekwalificeerde leidster aanwezig, die samen met een vrijwilliger maximaal 15 kinderen onder haar hoede heeft.
 
Programma
Een morgen op de peuterspeelzaal kan er als volgt uit zien:
8.30 – 8.40 uur:          Ontvangst kinderen
8.40 – 9.20 uur:          Vrij spelen
9.20 – 9.40 uur:          Zingen, Gebed, Bijbelverhaal
9.40 – 10.00 uur:        Tijd om iets te eten/drinken (van thuis meegenomen)
10.00 – 10.20 uur:      Uitleg werkje of activiteit
10.20 – 10.30 uur:      Opruimen
10.30 – 11.15 uur:      Buiten spelen/speellokaal
11.15 – 11.30 uur:      Taalstimuleringsprogramma "Ik ben Bas"
11.30 – 11.45 uur:      Zingen en gebed
11.45 uur :                 Kinderen worden opgehaald
 
Pedagogisch beleid
De peuterspeelzaal heeft een pedagogische doelstelling. Kinderen krijgen er de kans om met leeftijdgenootjes om te gaan. De peuterspeelzaal biedt een veilige speelplek in een vertrouwde sfeer om met andere kinderen en andere materialen te spelen en zich daardoor te ontwikkelen. De peuterspeelzaal betekent ook een verrijking van de belevingswereld van het jonge kind. Op deze manier vormt de peuterspeelzaal een op zichzelf staand pedagogisch milieu, aanvullend op de thuissituatie. De peuterspeelzaal heeft dus een opvoeding ondersteunende functie. Het stimuleren van de ontwikkeling vindt plaats door passende activiteiten en spelmateriaal aan te bieden en ruimtes uitdagend en stimulerend in te richten. Geprobeerd wordt in te spelen op wat het kind aangeeft, zonder dat er toegewerkt wordt naar 'eindtermen' of naar van tevoren vastgestelde en te behalen ontwikkelings- en leerresultaten. Er wordt een taalstimuleringsprogramma geboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de boeken van: ‘Ik ben Bas’.
 
   

Ouderparticipatie
Een goed contact tussen ouders en leiding is erg belangrijk. Graag horen we van u informatie van thuis die belangrijk kan zijn voor het functioneren van het kind in de groep. Hebt u als ouder vragen die u niet zo gemakkelijk kunt stellen tijdens het halen of brengen van uw kind, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen met de leidster. De peuterspeelzaal valt onder het bestuur van de school, wat bestaat uit ouders. Bovendien kunnen ouders die hiervoor interesse hebben, meedraaien als vrijwilliger in de peuterspeelzaalleiding.
 
Openingstijden
De peuterspeelzaal is geopend op maandag- en donderdagmorgen vanaf 8.30 tot 11.45 uur. Tijdens de vakanties van de Gomarusschool is de peuterspeelzaal ook gesloten.
 
Ziektebeleid
Kinderen die ziek zijn, mogen niet naar de peuterspeelzaal komen. De leidsters zijn niet in staat een ziek kind die zorg en aandacht te geven die het nodig heeft.
 
 
Zindelijkheid
Peuters die de speelzaal bezoeken, hoeven niet zindelijk te zijn. Bent u bezig met de zindelijkheidstraining, geef het aan de leidster door. Indien nodig wordt uw kind verschoond.
 
Absentie
Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet komen, laat dit dan voor de aanvangstijd van de peuterspeelzaal aan de leidster weten.
 
Klachtenregeling
Hebt u klachten, neem dan eerst contact op met de leidster. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Kort samengevat:
1. Bij problemen: contact zoeken met de leidster.
2. Geen gehoor: dan wenden tot directie.
3. Daarna kunt u zich wenden tot het bestuur.
4. Bij klachten in verband met ongewenste intimiteiten of kindermishandeling kunt u zich ook richten tot de vertrouwenspersonen.
 
Aanmelding
Het aanmelden van nieuwe kinderen kan met een aanmeldingsformulier. Hebt u er geen, dan kunt u er via de school een krijgen.
Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier krijgt u een kennismakingsbezoekje van de directeur en een bestuurslid als u nog niet eerder contact met de school heeft gehad.
Als dat positief verloopt, krijgt u een uitnodiging voor uw kind wanneer er plaats is. U mag de eerste keer bij uw kind blijven.

Financieel beleid
Aan het bezoeken van de peuterspeelzaal zijn kosten verbonden. Vanwege de spreiding van de kosten en administratief gemak hebben we gekozen voor een tarief per twee maanden, waarbij de facturering in de schoolvakanties gewoon door gaat. De onderstaande bedragen zijn de tarieven per twee maanden. U krijgt dus 6x per jaar een factuur.
 
Tarief (per twee maanden) 
  1 kind 2 kinderen
1 ochtend per week € 90,- € 150,-
2 ochtenden per week € 140,- € 230,-
 
Zoals u hierboven kunt zien, betaalt u voor een tweede kind dat tegelijkertijd de PSZ bezoekt, een gereduceerd tarief.
 
Het bankrekeningnummer van de peuterspeelzaal is NL38 RABO 0391794302 t.n.v. ‘Ver. v. Chr. Onderw. op Reformat. Grondsl.' te Alphen aan den Rijn’. Bijdrage altijd o.v.v. ‘peuterspeelzaal’.